Aa

1天地万物既成、
2七日上帝造物工竣、乃憩息、
3盖是日上帝毕其工而安息、遂锡嘏此日、别之为圣、○
4耶和华上帝创造天地之日、其略如左、
5尔时野无草木、田间蔬菜未生、盖耶和华上帝未降雨於地、亦无人耕之、
6惟雾由地上腾、普润土壤、
7耶和华上帝抟土为人、嘘生气於其鼻、乃成生灵、
8耶和华上帝植囿於东方之伊甸、置所造之人於其间、
9耶和华上帝使地生诸树、观可娱目、食可适口、当囿之中、有生命之树、及别善恶之树、
10有河流自伊甸、灌溉其囿、中分四支 、
11一曰比逊、潆洄於哈腓拉、其地产金、
12厥金精良、亦产珍珠碧玉、
13二曰基训、环流于古实、
14三曰希底结、流于亚述东、四曰伯拉、
15耶和华上帝挈其人置伊甸囿、使之治理监守、
16命之曰、囿中树果、任意可食、
17惟别善恶之树、其果不可食、食之日必死、○
18耶和华上帝曰、人独处非善、我将作一相助者以配之、
19耶和华上帝以土造野间走兽、空中飞鸟、携至其人前、视其称以何名、其所以称各生物者、即其物之名也、
20其人於牲畜飞鸟走兽、各命以名、惟己无相助者配之、
21耶和华上帝乃令其人酣睡、取其脇骨之一、弥缝其肉、
22以所取之胁骨造女、携至其前、
23其人曰、是乃我骨中之骨、肉中之肉、可称为女、因自男出也、
24是以人将离父母、胶漆其妻、成为一体、
25夫妇并裸、亦无愧焉、