Aa
新歌一曲
1我告諸善人。歡躍主懷裏。頌聲出諸口。盡善且盡美。
2何以頌主德。鼓琴復鼓瑟。
3何以咏主榮。新歌奏一闋。彈者盡其藝。歌聲務和協。
4主言皆正直。主行皆篤實。
5所樂惟仁義。慈愛被八極。
6發號成諸天。噓氣生萬物。
7海水壺中貯。諸淵庫中集。
8眾生當畏主。宇宙亦震慄。
9主乃造化宰。萬有應聲出。
10列國與兆民千算亦何益。
11何如主一算。萬古永不易。
12奉主之國必發達。承恩之民安且逸。
13主在天庭上。垂視眾生靈。
14主自聖宮中。俯察萬國民。
15既造人靈心。亦欲觀其行。
16君王兵雖多。不能必制勝。
17勇士力拔山。不能保其命。馬蕭蕭。車轔轔。窮兵黷武殃及身。
18神目所青睞。惟在虔敬人。一心望主者。必得沐甘霖。
19大難得不死。饑饉亦能生。
20一切無足恃。可恃惟眞神。
21心愛主之道。仰賴主之名。
22鑒我耿耿望。賜我無窮恩。